PRACA- STANOWISKO DS. AUTOMATYKI I POMIARÓW

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

STANOWISKO DS. AUTOMATYKI I POMIARÓW

Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle (ul. Stalmacha 18)

 

Wymiar zatrudnienia: pełny etat.

 

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

 Realizacja wszystkich zadań związanych z automatyką kontrolno-pomiarową, w szczególności:

 • bezpośredni nadzór nad stroną formalną gospodarki systemów nadzoru sieci preizolowanej,
 • bezpośredni nadzór nad pomiarami okresowymi sieci preizolowanych,
 • lokalizacja usterek w sieciach preizolowanych,
 • nadzór nad naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi systemu nadzoru sieci preizolowanej.

 

Wymagamy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (kierunkowe),
 • dużej samodzielności i rzetelnego podejścia do obowiązków.

 

Mile widziane będą:

 • doświadczenie w wykonaniu pomiarów elektrycznych,
 • znajomość technologii preizolowanej sieci ciepłowniczych,
 • podstawowa wiedza na temat ciepłownictwa.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 •  

Oferujemy:

 •  stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 •  możliwość rozwoju zawodowego,
 •  możliwość udziału w szkoleniach.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (adres siedziby: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18),  w celu prowadzenia postępowań rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi osobami, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Oferty składać można za pośrednictwem serwisu Pracuj.pl lub drogą elektroniczną na adres sekretariatatmzec-kk [dot] pl (sekretariatatmzec-kk [dot] pl) (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór na stanowisko ds. automatyki i pomiarów”)  – w terminie do dnia 17.06.2021 r. – na adres: sekreatariatatmzec-kk [dot] pl (sekreatariatatmzec-kk [dot] pl)

 

Klauzula RODO:

 Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) (w skrócie MZEC Sp. z o.o.) przy ul. Pawła Stalmacha 18, tel. 77/483-34-85, adres e-mail: sekretariatatmzec-kk [dot] pl;
 2. MZEC Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nim pod adresem: iodatmzec-kk [dot] pl;  
 3. Podstawą przetwarzania przez nas Pana/Pani danych jestudzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych oraz przyszłych rekrutacji;
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż przez rok czasu od momentu rozpoczęcia obecnego procesu rekrutacji;
 7. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych w oparciu o przepisy prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do wycofania zgody - zgoda może być wycofana w każdej chwili, na piśmie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czego konsekwencją będzie  kontakt tylko z wybranymi kandydatami.