Pytania i odpowiedzi

 Termin rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania ustala Odbiorca na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez jednego z reprezentantów Odbiorcy.

 Raz w roku – do 31 marca Odbiorca może wystąpić z wnioskiem o zmianę mocy cieplnej, wówczas zmiana mocy następuje z dniem 1 lipca.

 Rozwiązanie umowy może nastąpić na wniosek każdej ze strona za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 30 czerwca.

 Tak, zgodnie z umową sprzedaży ciepła Sprzedawca pobiera opłaty za dodatkowe przerwanie lub rozpoczęcie dostarczania ciepła zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych stanowiącym załącznik do umowy sprzedaży.